سخن روز :
نماگر آماری پاییز 97
شاخص ها و نماگرهای سازمان تعاون روستایی
عنوان شاخص یا نماگرواحدفصل پاییز 1397
درصد تغییر نسبت
به فصل قبل
تهیه و توزیع انواع کود توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمانتن246165
تهیه و توزیع سموم توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان کیلوگرم / لیتر 4894  -49
 توزیع نهاده های دامی توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمانتن 48031  -4
میزان خرید شیر  تن12145  -5.7
جذب تسهیلات توسط شبکه تعاونیهامیلیون ریال659970
آموزش اعضا ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان و تولید  نفرروز 243-20 
عضو گیری تشکل های نظام صنفی کارهای کشاورزینفر / بهره بردار63320
تاریخ به روز رسانی:
2019/07/16
تعداد بازدید:
337
Powered by DorsaPortal