سخن روز :
اداره امور عمومی

معرفی اداره امور عمومی سازمان تعاون روستایی استان یزد

افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع انسانی موجود در سازمان از ضروریات حفظ حیات یک سازمان است. آنچه مارا در رسیدن به اهدافی چون ایجاد نظام اداری کارآمد، پاسخگو و مقتدر در راستای گسترش عدالت اجتماعی، خدمت رسانی، ارتقاء عزت نفس کارکنان و تقویت روحیه مشارکت جویانه به منظور ارتقاء سطح بهرهوری و تأمین ثبات و امنیت اداری و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری یاری می‌نماید اراده جمعی و عزم عمومی توأم با برنامهریزی صحیح میباشد.
به منظور تحقق اهداف موصوف و خدمت رسانی هرچه بیشتر به ارباب رجوع و پیشبرد مراحل هدایت، حمایت و نظارت بر شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی، واحدهای مختلف سازمان تعاون روستایی مستلزم پشتیبانی، برنامه ریزی و تهیه سازوکارووسایل نقلیه می‌باشند. لذا انجام این وظایف به عهده اداره امور عمومی در سازمان واگذار گردیده و این اداره با عنایت به محدود بودن منابع مادی و انسانی؛ امور مربوط به دبیرخانه، کارگزینی، کارپردازی،خدمات نقلیه، اموررفاهی و تحول اداری را به نحو شایسته به انجام می‌رساند و سهم عمدهای در موفقیت سایر ادارات سازمان در انجام وظایفشان دارد.
 
پرسنل اداره امور عمومی 

مریم بدره رئیس اداره امور عمومی

شرح وظایف 
 
      1. نظارت بر امور پرسنلی و کارگزینی شامل استخدام، صدور احکام و....

      2. بررسی نیازمندی های رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات لازم

      3. نظارت بر حسن انجام امور اداری و دبیرخانه

      4. نظارت بر حسن جریان امور تدارکات و کارپردازی ، نگهبانی ، تلفنخانه و ...

      5. انجام امور مربوط به کمیته های نظام پیشنهادات ، تحول اداری و...

      و.

      منصوره گلدان کارگزین مسئول
 
      شرح وظایف کارگزین

      1. صدور به موقع احکام کارگزینی با رعایت مقررات مربوط.

      2. پیگیری امور مربوط به استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضع، ارتقاء گروه، افزایش سنواتی، بازنشستگی و....

      3. پیگیری امور مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان و مشمولین وظیفه

      4. پیگیری امور مربوط به بازنشستگان

      5. ساماندهی پرونده های پرسنلی همکاران

      6. پیگیری امور مربوط به ارزشیابی کارکنان.

      7. جمع بندی گزارش ماموریت و اضافه کار پرسنل

      8. ارائه گزارش کنترل حضور و غیاب و مرخصی پرسنل

      9. انجام به موقع امور بیمه گری

      و...

 

   سعدیه قصابیان مسئول امور دفتری و دبیرخانه

   شرح وظایف مسئول دبیرخانه 
 

      1. انجام امور مربوط به دبیرخانه شامل پست نامه ها و نشریات، ثبت ، کدگذاری و توزیع نامه ها و مکاتبات و...

      2. حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

      3. راکد کردن پرونده های مختومه با اجازه مقام مافوق

      4. آماده کردن، بسته بندی و تهیه صورت پرونده هایی که عمر قانونی آنها تمام شده و آماده کردن برای امحاء طبق دستورالعمل مربوط

      و...

     حجت رعیتی نگهبانی و سرایداری سازمان

      شرح وظایف: 

 
      1. سکونت دائم در ساختمان واحد اداری.

      2. انجام امور نگهبانی و باغبانی در ساختمان اداری.

      3. حفظ و حراست تمام ساختمان و محوطه سازمان.

      4. کنترل ورود و خروج وسائط نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات و اشیاء سایر کالاها طبق دستورات داده شده

      و...

 

      علی واعظی مسئول کارپردازی

 

      شرح وظایف 

 
      1. استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

      2. دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

      3. تهیه و تنظیم صورتمجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع.

      4. انجام کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت نظارت.

      5. تهیه و تدارک به موقع اقلام درخواستی و مورد نیاز سازمان و ادارات ستادی تابعه.

      6. تهیه و تدارک مقدمات برگزاری جلسات، مراسم و مناسبتها.

      7. پیگیری انجام خدمات عمومی ساختمان از قبیل تأمین روشنایی، سوخت، تلفن و ...

      و...

 

تلفن گویا به شماره 8252600 3 - 035 شماره داخلی :

رئیس اداره امور عمومی 236

مسئول کارگزینی 239

مسئول دبیرخانه 237

مسئول امور رفاهی 232

مسئول کارپردازی 240

تلفنخانه 210 شماره 11

سرایداری 263

میز حدمت 201 
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/27
تعداد بازدید:
1492
Powered by DorsaPortal