سخن روز :
فعالیت و برنامه های سازمان

فعالیت ها و برنامه های سازمان تعاون روستای

                     -   توانمندسازی شبکه
                     -   تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی درون شبکه
                     -   بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
                     -   تأمین و توزیع نهاده ها
                     -   احداث وتوسعه زیرساختهای شبکه

 

  •       برنامه های توانمندسازی شبکه

 

                        *   آسیب شناسی و کارآمد سازی تعاونیها وتعیین راه حلهای پیشنهادی برای رفع آسیب ها
                        *    ارزشیابی تعاونیها
                        *    آموزش ارکان مدیریتی شبکه
                         *    ساماندهی مجامع تعاونیها
                        *    سرشماری اعضاء تعاونیهای روستایی
                        *    تعیین تکلیف شرکتهای غیر فعال
                        *    تهیه الگوی سطح بندی شرکتها
                        *   ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت از طریق تعاونیهای روستایی
                        *    ایجاد اتحادیه های محصولی و تخصصی
                        *    تدوین برنامه عملیاتی در تعاونیها و اتحادیه ها
                        *    استقرار نرم افزار یکپارچه مالی در سطح شبکه
                        *   حسابرسی سالیانه تعاونیهای روستایی و کشاورزی
                        *   حسابرسی عملیاتی تعاونی ها
                        *   تهیه وتدوین دستورالعملهاوآیین نامه وتصویب آنها درمجامع پیگیری پرونده های حقوقی در محاکم قضایی
                        *    پیگیری وصول مطالبات شبکه
                        *    مستندسازی اموال سازمان و شبکه
                        *    طرح افزایش سرمایه (ارزشگذاری سهام)
                        *    طرح تامین منابع از محل واحدهای اعتباری
                        *    جذب تسهیلات از محل ردیفهای بودجه ومنابع داخلی بانکها
                        *   اخذ تضمین مناسب از مدیران عامل و کارکنان
                        *    حضور فعال در مجامع شرکتها و اتحادیه ها
                        *    تدوین اساسنامه های تیپ و انجام اصلاحات و تصویب در مجامع
                        *    نظارت بر فعالیت اعضای صنف توسط نظام های صنفی
                        *   توسعه و تقویت شبکه ارتباطی درون و برون سازمانی و تسهیل فرایند تعامل بین تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی با بخش کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط
                        *   شتاب روند عضو گیری در نظام صنفی کشاورزی
                        *    حمایت، هدایت و آموزش و توانمند سازی اعضا و ارکان تشکل ها ونظام صنفی
                        *    نظارت بر فرایند های سازماندهی، ساماندهی و توانمند سازی تشکلها و نظام صنفی
                        *    بیمه مسولیت مدنی اعضا و ارکان تشکلها و نظام صنفی
                        *   دخالت در نحوه تدوین مقررات و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی
                        *   شناسایی و رسیدگی به تخلفات صنفی 
                        *   شناسایی واستاندارد سازی (225)189شغل بخش کشاورزی وکدگذاری آن براساس نظام طبقه بندی ISIC بین المللی
  •    برنامه های تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی شبکه

            ·       طرح مبارزه تلفیقی با آفات

·       احداث بازار نهاده های کشاورزی

·       توسعه و تجهیز واحدهای مکانیزاسیون

·       ایجادواحدهای خدمات فنی(خاک شناسی،گیاه پزشکی،دامپزشکی و...)

·       ایجادوتوسعه شرکتهای حمل ونقل نهاده ومحصولات کشاورزی

·       واگذاری وظایف تصدی گری به شبکه

·       واگذاری شرکتها و واحدهای تولیدی

·       اخذ رتبه پیمانکاری آب وخاک

·       ایجاد واحد خدمات دامپروری و دامپزشکی

·       تولید محصول سالم و ارگانیک

·       حمایت و تقویت توسعه ظرفیت ها و توان اجرایی سخت افزار و نرم افزار تشکل ها و نظام صنفی

  •        برنامه های بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بااستفاده ازامکانات شبکه درحوزه بازرگانی جهت بازاریابی وبازاررسانی محصولات کشاورزی به دنبال اجرایی کردن اهداف ذیل می باشد .

·       عرضه مستقیم (غرفه داری)

·       بنکداری(عمده فروشی)

·       ایجاد سامانه های مجازی خریدوفروش محصولات

·       عرضه محصولات ازطریق بازار بورس

·       ایجاد ارتباط مداوم و مستمربین اتحادیه و تشکلهای استانی درارائه اطلاعات و تامین نیازهای محصولی (واسطه گری )

·       توسعه خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی

·       ایجاد و توسعه غرف عرضه محصولات کشاورزی

·       ساماندهی وتجهیزفروشگاههای مصرف،موادسوخت زیانده وسربه سر به سود ده.

·       تغییر وضعیت فروشندگان رسمی به کارمزدی

·       ایجاد بارانداز در امر های سورت و بسته بندی ویژه تشکلهای کشوردرتهران

 

  •            فعالیتها وبرنامه های تأمین و توزیع نهاده ها
  •          تأمین و توزیع کود شیمیایی

 

·       تأمین و توزیع کودهای زیستی

·       تأمین و توزیع کودهای ریز مغذی

·       تأمین و توزیع سموم نباتی

·       تأمین و توزیع نهاده های دامی

·       تأمین و توزیع ماشین آلات

·       تولید و توزیع بذور اصلاح شده

                     
  •      فعالیتها وبرنامه های زیر ساختها

            ·       احداث و تجهیز از سردخانه

·       احداث و تجهیز مراکز عرضه مستقیم محصول

·       احداث سیلو و انبار مکانیزه

·       احداث باسکول

·       احداث انبار ذخیره سازی

·       احداث واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی

·       احداث انبار و دفتر کار تعاونیهای تولید

·       اجرای طرح های آب و خاک

استراتژی های کلان سازمان:

 - توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران.
- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها
- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت
- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد نظام کار از راه دور (دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستاییان در جهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان.
- بسترسازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی:
فناوری اطلاعات و هدایت:

 در تئوری های سازمانی فرایند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید. 
از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاوی (
Data Mining) در هوش مصنوعی، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست. از این رو ابزار داده کاوی به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

 
فناوری اطلاعات و حمایت:

 حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان. درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است. در این مورد هم بخوبی نقش ICT در فرایند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفید ترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان میتواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است.
فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت:

 نظارت بطور کلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان.
با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز
ICT نیست. با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.
بطورکلی میتوان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را میتوان پیاده سازی و اجرا نمود. مسلما شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت و اجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند. شفاف سازی که در سیاست ها و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری میشود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است. کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرایند سیستم ها میگردد و عمدتا تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف میکند. این مهم از چند راه صورت میگیرد:
- بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد. نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی، کاهش بدبینی ها، قابل استناد شدن خواسته های روستاییان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی. همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت
IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و در نتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت.
- روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید و با بررسی ارتباط بین آنها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.

- اطلاع رسانی قراردادها، مناقصه ها، خرید های بزرگ و کوچک باعث میشود تولید کنندگان، متخصصین و مردم ار قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.


زیرساختهای اطلاعات در سازمان تعاون روستایی ایران:

 زیرساخت های آموزشی( مغزافزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر، دستورالعمل های آموزشی و ...
زیرساخت های ارتباطی و فنی(اینترانت، اکسترانت،
VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران
زیرساخت های امنیتی(امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه، پلیس شبکه، امضای الکترونیک و ...
 
زیرساخت های تجاری(تسهیل تجارت الکترونیک در فرایندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ...
 
زیرساخت های حقوقی(قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محورمانند قراردادها، مناقصه ها، دادگاه شبکه، حقوق ملی و بین المللی و ...
 
زیرساخت های اجتماعی و کاربردی(توجیه و تعریف ویژگی های
IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد، نظام کار از راه دور و ...)

 

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/27
تعداد بازدید:
1332
Powered by DorsaPortal