سخن روز :
وظایف و ماموریت های سازمان
وظایف و ماموریت های سازمان
وظایف سازمان

وظایف حاکمیتی

وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قبال شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی به چهار حوزه تقسیم می گردد :

الف) وظایف سیاستگذاری:

در امور سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی و مدیریتی تعاونی های روستایی و کشاورزی.

ب) وظایف هدایتی :

- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

- ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها .

- تعلیم وتربیت نیروی انسانی مورد نیازسازمان وتعاونی ها .

- ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء ، کارکنان و مدیران تعاونی ها.

ج) وظایف حمایتی :

حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی ، مالی، اعتباری(تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امورمطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی.

د) وظایف نظارتی :

نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحادیه های سراسری، استانی و شهرستانی.

وظایف تصدی گری سازمان واگذار شده به شبکه:

1- تهیه و توزیع نهاده ها ( کود ، بذر ، سم ، نهال و...) و ماشین آلات کشاورزی.

2- خرید، جمع آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی.

3- ایجاد تاسیسات نگهداری ( انبار، سردخانه و...) ، صنایع تبدیلی و نمایشگاههای محصولات کشاورزی.

4- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز تعاونیها واتحادیه ها (ایجاد صندوق بازنشستگی ، تعمیرگاههای ثابت و سیار، ماشین آلات ، ایجاد واحدهای اعتباری ، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی ، ایجاد سیستم حمل و نقل و ...)

5- تهیه، تولید ، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان.

6- انجام خدمات فنی جهت تهیه طرحهای تولیدی.

7- برگزاری دوره های آموزشی اعضا و ارکان تعاونیها و اتحادیه ها.

8- ایجاد تاسیسات و ساختمانهای اداری مورد نیاز تعاونیها و اتحادیه ها.

وظایف شبکه تعاونیها و تشکلها

1- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء

2- انجام عملیات جمع آوری،نگهداری،تبدیل،طبقه بندی، بسته بندی ، حمل و نقل

3- بازار یابی ، ایجاد مراکز و بازارچه عرضه محصولات تولیدی اعضاء

4- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء

5- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری وایجاد مجتمع های تولیدی

6- تهیه و تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی

7- ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی ،مراکز ذخیره سازی محصولات کشاورزی

8- برگزاری نمایشگاه جهت معرفی وبازار یابی وصادرات محصولات کشاورزی درداخل وخارج از کشور

9- فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای اعضاء

10- تامین تسهیلات ، عقد قرارداد و قبول نمایندگی موسسات بیمه وسایر موسسات مالی و بانکها

11- ایجاد رابطه با موسسات جهانی تعاون در چارچوب قوانین و مقررات کشور

12- برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی برای ارکان واعضاءتعاونی ها

13- تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمان های مربوطه


انجام عملیات زیربنائی کشاورزی

1- ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی ،باغی ،دامی و تاسیسات مورد نیاز

2- انجام هرگونه معاملات جهت تأمین نیازها ی نهاده ای و معیشتی اعضاء

3- انجام خدمات فنی و مشاوره ای به منظور تهیه و اجرای طرح های فنی و تولیدی

وضعیت موجود شبکه

1- تعداد2853 شرکت تعاونی روستائی با 331 اتحادیه استانی و شهرستانی و 4435436نفر عضو

2- تعداد 1997شرکت تعاونی کشاورزی با102 اتحادیه استانی و شهرستانی و 1027574 نفر عضو

3- تعداد 324 شرکت تعاونی زنان روستائی در سطح استانها و شهرستانها با 63383 نفر عضو

4- تعداد 1336 شرکت تعاونی تولید با 59 اتحادیه استانی و شهرستانی و 371664 نفر عضو

5 – تعداد 12 اتحادیه ملی ، 492 اتحادیه استا نی و شهرستا نی6510 شرکت تعاونی

6- تعداد 29 شرکت سهامی زراعی ثبت شده

7- تعداد 387 نظام صنفی کشاورزی شهرستان و 32 نظام صنفی کشاورزی استانی

8- تعداد 355000 عضو نظام صنفی و 160000 صدور پروانه فعالیت نظام صنفی

9- تعداد 320انجمن خبرگان کشاورزی در شهرستانهاو 32 کانون خبرگان کشاورزی در استانها

10- تعداد 241انجمن هماهنگی و حمایتی در شهرستانهاو 29 کانون هماهنگی و حمایتی در استانها

11- تعداد 1403 تشکل و انجمن تخصصی کشاورزی

ماموریت و وظایف سازمان :

سه وظیفه و رسالت اصلی سازمان عبارتنداز:

الف) وظایف هدایتی

ب ) وظایف حمایتی

ج ) وظایف نظارتی ومراقبت

وظایف مذکور راباهماهنگی درسطح وزارت متبوع ومعاونتهای وزارتخانه ونیز با سایروزارتخانه های مرتبط با کار سازمان تعاون روستائی وشبکه گسترده تعاون روستایی ازطریق دفاتر ستادی و سازمانهای تعاون روستایی استانها بطورمستقیم وارتباط بلافصلی که بااستانها وازطریق استان باشهرستانها وبالاخره تاسطح روستاها راانجام میدهد.

اهم برنامه های هدایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- تربیت انسانهای باتفکر تعاون بعنوان تعاونگران درسطح روستا

2- آموزش اصول تعاون وگسترش نهضت تعاون درسطح جامعه روستایی

3- تربیت مدیران تعاونگر برای اداره شرکتها واتحادیه های تعاونی روستایی وکشاورزی درجامعه روستایی

4- توسعه کمی وکیفی شبکه تعاونیها وتهیه استانداردها وشاخص های توسعه ای آموزشی

5- تدوین وبازنگری اساسنامه ، دستورالعملها، آئین نامه ها برای ارتقاء سطح آگاهی تعاونگران شبکه

6- تدوین تقویم سالیانه آموزشی وهمکاری وهمگامی با سایردستگاههای آموزشی برای گسترش دانش وارتقاء مهارت های علمی وکاربردی درسطح جامعه روستایی تعاونگر

7- برپایی وتشکیل نمایشگاهها، کارگاههای آموزشی ، سمینارهای آموزشی وترویجی برای اعضاء وارکان شبکه گسترده تعاونی روستایی

8- ترتیب مسابقات علمی وآموزشی واعطای جوایز به نفرات ممتاز شبکه تعاونی روستایی

9- ایجاد ارتباط وقبول عضویت درسازمانهای بین المللی ومنطقه ای شبکه تعاونیها واستفاده بهینه ازفرصت های جامعه بین الملل برای اعزام کارآموز به خارج ازکشور ویا دعوت از استاتید خارجی برای گسترش دانش درسطح شبکه تعاون روستائی


اهم برنامه های حمایتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- توانمند سازی اعضاء وارکان شرکتهای تعاون روستایی وکشاورزی واتحادیه های تحت پوشش برای تربیت انسانهای توسعه یافته وخردپذیر

2- تدوین واصلاح قوانین ومقررات برای تسهیل درگردش کار

3- توسعه وتقویت عملیات مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی وخدماتی درروستاها برای رسیدن به مقاصد نهضت تعاون

4- تأمین وتدارک عوامل پیشرفت ، تقویت وتوسعه عملیات جمع آوری ، نگهداری خرید محصولات وفرآوری وتبدیل وتکمیل این روند برای جلوگیری ازضایعات محصولات ، ضرر وزیان کشاورزان عضو

5- تقویت واصلاح وبهبود سیستم حمل ونقل برای انتقال محصولات کشاورزی وبهینه سازی این صنعت

6- تهیه وتولید وفروش نهاده های کشاورزی ( کود، سم و...) وماشین آلات ولوازم حرفه ای مورد نیاز اتحادیه ها وشرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی واعضاء آنها

7- ارائه تسهیلات بانکی واعتباری وتشکیل شرکتهای اعتباری خرد درسطح روستا وقبول عاملیت بانک کشاورزی توسط تعاونیها

8- ارائه وتدوین طرح کشت های مشارکتی برای تهیه بذوراصلاح شده توسط شبکه وارائه راهکارهای جدید برای شرکت درپویایی بخش وجلوگیری ازآلودگی محیط زیست


اهم برنامه های نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی:

1- مراقبت ونظارت مستمر وحسابرسی شرکتها واتحادیه های شبکه تعاون روستایی

2- ارزیابی مستمرشرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی واتحادیه های مربوط وارائه تصویر وضعیت های موجود آنان برای پویایی واستمرار حیات شرکتها

3- تهیه وتنظیم مستمرگزارش فعالیتهای انجام شده ماهیانه، سه ماهه ، ششماهه وسالیانه درشبکه تعاون روستایی وسازمان

4- تهیه وتنظیم ترازنامه مالی وحساب سود وزیان سالیانه سازمان وشبکه تعاون روستایی برای تسلیم به بازرسان ومقامات ومجامع مورد نیاز درمجامع عمومی

5- ایجاد مدیریت های حقوقی وبازرسی وخرید وفروش ، کالاهای مصرفی ومالی واداری وحراست وحسابرسی ودفتر فنی وخدمات کشاورزی برای ایفای نقش نظارتی درسطح سازمان وشبکه گسترده تعاون روستایی
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/18
تعداد بازدید:
1510
Powered by DorsaPortal