سخن روز :
اداره بازرگانی و بازاریابی
شرح وظایف پرسنل اداره بازرگانی و بازاریابی
جلیل یزدانی
   رئیس اداره بازرگانی 
         1) پیگیری امور مربوط
به خرید ، فروش و صادرات محصولات کشاورزی
         2) نظارت بر تهیه و
تدارک کالاهای اساسی و معیشتی و حرفه ای مورد نیاز اعضاء و روستائیان
         3) نظارت بر عملکرد
فروشگاههای مصرف و مراکز عرضه
         4) نظارت بر امر تهیه،
تدارک و توزیع مواد سوختی
         5) پیگیری امور مربوط
به عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت
         6) پیگیری امور مربوط
به برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها
         7) پیگیری امور مربوط
به تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها
         8) پیگیری امور مربوط
به توزیع آرد روستائی
         9) پیگیری امور مربوط
به ساماندهی وضعیت فروشگاه های مصرف و فروشندگان
         و...

مهدی چوپان
کارشناس بازرگانی و بازاریابی 

شرح وظایف 
         1. انجام امور مربوط به
خرید و فروش گندم و سایر محصولات کشاورزی
         2. انجام امور مربوط به
عرضه محصولات کشاورزی در غرف دائم و موقت
         3. انجام امور مربوط به
برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و پیگیری حضور تعاونیها در نمایشگاه ها
         4. انجام امور مربوط به
تامین متمرکز کالای مورد نیاز فروشگاه های مصرف از طریق اتحادیه ها
         5. انجام امور مربوط به
اجرای قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش محصولات
   و..

تلفن گویا به شماره 8252600 3 - 035
شماره داخلی :
رئیس اداره بازرگانی 218
کارشناس اداره بازرگانی 220 


تاریخ به روز رسانی:
1401/02/27
تعداد بازدید:
1481
Powered by DorsaPortal