سخن روز :
منشور حقوق شهروندی

مفاد منشور حقوق شهروندی کارکنان مدیریت تعاون روستایی استان یزد

1- در انجام فعالیت های سازمانی نظم و انضباط را رعایت نموده و در محل کار خود حضور به موقع داشته باشیم.

2- در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

3- سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نگه داشته و آن را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی بکار بگیریم.

4- برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و در جهت جاری سازی انها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش نماییم.

5- در جهت ارتقای بهره وری نظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کارایی در حیطه فعالیت خود تلاش نماییم.

6- از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری، حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها کوشا باشیم.

7- در انجام امور و وظایف محوله سازمانی روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی و، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتتان نداشته باشد.

8- روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم.

9- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران:

1- مردم و شهروندان به عنوان ذی حقان برای نظام اداری تلقی می شوند. تلاش می کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.

2- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.

3- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.

4- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.

5- به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه نماییم.

6- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.

7- سعی کنیم فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعه کنندگان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.

8- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.

9- روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

10- دانش، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.

11- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمائیم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز کنیم.

مدیریت تعاون روستایی استان یزد

تاریخ به روز رسانی:
2019/06/18
تعداد بازدید:
1338
Powered by DorsaPortal