سخن روز :
نماگر آماری زمستان 97
شاخص ها و نماگرهای سازمان تعاون روستایی
عنوان شاخص یا نماگر واحد فصل زمستان 1397
درصد تغییر نسبت 
به فصل قبل
تهیه و توزیع انواع کود توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان تن 4,968 102
تهیه و توزیع سموم توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان کیلوگرم / لیتر 4,916 0
توزیع نهاده های دامی توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان تن
41,836
-13
میزان خرید شیر تن 13,916 15
جذب تسهیلات توسط شبکه تعاونیها میلیون ریال 132,424 38
آموزش اعضا ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان و تولید نفر روز 259 7
عضو گیری تشکل های نظام صنفی کارهای کشاورزی نفر / بهره بردار 781 23
تاریخ به روز رسانی:
2019/07/14
تعداد بازدید:
400
Powered by DorsaPortal