سخن روز :
نماگر آماری فروردین 98
شاخص ها و نماگرهای سازمان تعاون روستایی
عنوان شاخص یا نماگرواحدفصل بهار 1398
درصد تغییر نسبت
به فصل قبل
تهیه و توزیع انواع کود توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمانتن545810
تهیه و توزیع سموم توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمانکیلوگرم / لیتر624027
توزیع نهاده های دامی توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمانتن44852 
میزان خرید شیر تن13328 -4
جذب تسهیلات توسط شبکه تعاونیهامیلیون ریال110185-17
آموزش اعضا ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان و تولیدنفر روز -75
عضو گیری تشکل های نظام صنفی کارهای کشاورزینفر / بهره بردار344-56
تاریخ به روز رسانی:
2019/07/16
تعداد بازدید:
574
Powered by DorsaPortal