سخن روز :
نماگر آماری تابستان 98
شاخص ها و نماگرهای سازمان تعاون روستایی
عنوان شاخص یا نماگر
واحد
فصل تابستان 1398
درصد تغییر نسبت 
به فصل قبل
درصد تغییر نسبت به 
فصل مشابه قبل
تهیه و توزیع انواع کود توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان تن 5523 1 9
تهیه و توزیع سموم توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان کیلوگرم / لیتر 3956 -37 -49
توزیع نهاده های دامی توسط تشکلهای تعاونی تحت نظارت سازمان تن 50358 12 1
میزان خرید شیر تن 16208 22 26
جذب تسهیلات توسط شبکه تعاونیها میلیون ریال 111373 1 69
آموزش اعضا ، ارکان و کارکنان شرکتهای تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان و تولید نفر روز 308 374 2
عضو گیری تشکل های نظام صنفی کارهای کشاورزی نفر / بهره بردار 732 113 39
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
551
Powered by DorsaPortal